Privacyverklaring

Seksueel-misbruik.com is onderdeel van Van Schaik Advocatuur.

Van Schaik Advocatuur, gevestigd aan Losplaats 16d, 5404 NJ Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.vanschaikadvocatuur.nl/
Losplaats 16d
5404 NJ Uden
telefoon: 0413 - 245516

Mr. S. van Schaik is de Functionaris Gegevensbescherming van Van Schaik Advocatuur zij is te bereiken via info@vanschaikadvocatuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Schaik Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.
 • burgerservicenummer (BSN)

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vanschaikadvocatuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Van Schaik Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Van Schaik Advocatuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Van Schaik Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Schaik Advocatuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Schaik Advocatuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ook indien er geen werkzaamheden meer verricht worden in uw zaak en uw dossier gesloten is, worden uw persoonsgegevens bewaard. Dit omdat Van Schaik Advocatuur wettelijk verplicht is om het dossier gedurende zeven jaar te waren in het archief. Hiervan wordt u in kennis gesteld in de sluitbrief welke u ontvangt bij afloop van de werkzaamheden. Na afloop van deze termijn wordt uw dossier integraal vernietigd en bewaren wij hiervan geen afschrift. Uw persoonsgegevens blijven bewaard in de e-mailgeschiedenis van Van Schaik Advocatuur.

Van Schaik Advocatuur maakt gebruik van een dossieradministratiesysteem (Content Management Systeem) waarin uw persoonsgegevens opgeslagen worden. Deze gegevens worden niet opgeslagen in de Cloud. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn worden uw persoonsgegevens uit het digitale dossieradministratiesysteem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens die door Van Schaik Advocatuur worden verzameld en gebruikt, zijn nodig voor de uitvoering van de opdracht. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Daarbij geldt dat het beroepsgeheim in de weg staat aan verstrekking van zaaks- en/of persoonsgerelateerde informatie aan derden. Van Schaik Advocatuur verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Schaik Advocatuur maakt gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een bestand dat na het eerste gebruik van de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat wij onze website kunnen optimaliseren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn enkel voor eigen gebruik en meten het bezoek op onze webpagina, wij hebben deze op zo’n manier ingesteld dat ze geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder door het gebruik van cookies is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Schaik Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vanschaikadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het voorgaande geldt niet indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden.

Van Schaik Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Schaik Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vanschaikadvocatuur.nl. Van Schaik Advocatuur heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Onze specialiteiten

Bijstand slachtoffer in strafzaak

Na de aangifte bij de politie volgt er doorgaans een onderzoek. Wanneer dit onderzoek bij de politie is afgerond wordt het dossier voorge...  Lees verder »

Vordering benadeelde partij

Voor het slachtoffer bestaat de mogelijkheid om, door middel van het voegingsformulier, aan de rechter te verzoeken om de verdachte te ve...  Lees verder »

Schadefonds geweldsmisdrijven

Naast het indienen van een vordering benadeelde partij bestaat er nóg een mogelijkheid om een schadevergoeding te verzoeken. Het Schadef...  Lees verder »

Actueel

Tegemoetkoming voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schulddelicten

Per 1 juli 2016 is de Wet van 14 april 2016 tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid va...  Lees verder »

Volledig overzicht

nieuwste blog item

Volledig overzicht

Advies & hulp

Bent u slachtoffer van seksueel misbruik? Informeer dan vrijblijvend en kosteloos naar de juridische mogelijkheden.

Advocaat Schaik
Afspraak maken